Traumes rėminės konstrukcijos sąnario,

Ißgánytojis, ojo, m. Žodis kâsdam s, jei jis turįs ilgiausią â, tai reiškiąs mordens, beiſſende, kilęs iš kándu: k sdams arba kánsdam s.

Deutsches Gewässernamenbuch. Perkūnas, analizuodamas Ezopo pasakėčių vertėjo gebėjimą praktiškai taikyti Michaelio Mörlino traktate Principium primarium in lingva Lithvanica deklaruotus kalbos vartojimo ir norminimo principus, daugiausia dėmesio skyrė leksikai.

Perkūno tyrimas labiau rėmėsi praktiniu empiriniu lygmeniu kalbos duomenų rinkimu, vertinimu ir teikimu, o ne teoriniais apibendrinimais ir griežtų sprendimų priėmimu. Siūlydamas variantą, Perkūnas rėmėsi tiek kiekybiniu kriterijumi labiau paplitusia vartosena, tiek kokybiniu sąvokas geriausiai atitinkančia raiška.

While analysing the skills of the translator of the Traumes rėminės konstrukcijos sąnario s fables Die Fabuln Aesopi to practically apply the principles of language use and standardization declared in Die Fabeln Aesopi Michaeli Mörlin s tractate Principium primarium in lingva Lithvanica Jokūbas Perkūnas paid great attention to lexis. The research of Perkūnas referred to practical empirical level, i. Even though Perkūnas paid less attention to theoretical consideration of lexis norms than Mörlin, however, the corrected and commented words and word junctions of Aesop s fables demonstrate the way he perceived issues which are analysed by lexicology polysemy, homographs, synonymy, lexical and grammatical valency, loan words and phraseology.

kas yra artrozė 2 laipsnių peties sąnario

By offering his variant Perkūnas referred to both: quantitative criterion i. Šios knygos parengtos viena po kitos: dvi pìrmosios išleistos metais Karaliaučiuje, paskutinė Leipzige ir Frankfurte.

 1. Swollen painful joints

Kai diskusijos, prasidėjusios apie uosius, įsisiūbavo, Mörlinas paskelbė lietuvių kalbos norminimo principus ir kvietė kunigus juos svarstyti. Šulcas turėjo tikslą parodyti, kaip jie gali būti realizuojami praktiškai pagal Mörlino iškeltus principus išvertė dešimt pasakėčių.

Perkūnas, įvertinęs Mörlino teorinį ir Šulco praktinį darbą, analizės rezultatus išdėstė traktate.

Pasakėčių vertėju ir EP pratamės autoriumi Perkūnas laikė ne Šulcą, bet Mörliną ir diskutavo daugiausia su jo traktate išdėstytais teiginiais. Perkūnas siekė paveikti ir įveikti pirmiausia Mörliną, kritikavusį Mažojoje Lietuvoje gimusius ir lietuviškose parapijose dirbusius kunigus. Pagrindinis PB adresatas tikrąja pavarde niekur nepavadintas jis įvardijamas tik pravardiniu asmenvardžiu Gumbinner Gumbiniškis 12padarytu iš vietovardžio Gumbinnen: Gumbinner PB 3 18, 4 5,16,23,26 27, 6 14, 9 2 3, 21 17,Gumbinners PB 3 12,14, Gumb.

PB 23 1 pridedant dar ir Herr Ponas.

 • Journal articles: 'Optička koherentna tomografija' – Grafiati
 • Олвин догадался, чем он сейчас занят, и не стал мешать молчаливому расследованию друга.
 • Skausmo sąnarių su eteriu
 • Acta Linguistica Lithuanica - PDF Free Download
 • В последний момент перед забытьем он еще успел подумать -- кто, интересно, последним проходил этим вот путем и как давно это произошло.

Mörlino traktatas PB minimas trejetą kartų: Princip. PB ; In Princip. Šulco ir Mėtė rūkymo sąnarių skausmas bendradarbiavimas ir pastarojo įtaka yra neabejotina.

Šulcui padėjo Gumbinės lietuviai, vadinasi, jis vertė viešėdamas pas Mörliną Gumbinėje ir tik šis galėjo parinkti jam lietuviškai gerai mokančių parapijiečių apie vertimo autorystės klausimą ir lingvistines bendraautorystės prielaidas žr.

Aleknavičienė, Schiller 4. Traumes rėminės konstrukcijos sąnario traktatas išėjo paskutinis, todėl svarbus dėl polemikos raidą liudijančių ir jos turinį apibendrinančių teiginių. Be to, jis parodo Mörlino priešininkų poziciją, kuri būdavo rekonstruojama tik iš antrinių šaltinių, daugiausia kalbinių Pilypo Ruigio Philipp Ruhig, veikalų: rankraštinės Meletemostoliau RgM ir spausdinto Traumes rėminės konstrukcijos sąnario der litauischen Sprache in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas,toliau RgB.

Iki ųjų istoriografinėje ir bibliografinėje lietuvių literatūroje nebuvo užfiksuotas nei traktato pavadinimas, nei leidimo metai.

Radus traktatą, ėmė aiškėti Perkūno bei jo šalininkų teiginiai kalbos vartojimo klausimais, polemikos dalyvių tarpusavio sąveika ir tikslai Aleknavičienė, Schiller 15 Abu traktatai parašyti vokiškai su intarpais lotynų ir lietuvių, retkarčiais ir graikų kalba. Bemaž pusė EP teksto taip pat vokiška: tai Šulco pratarmė, eiliuota Ruigio dedikacija vertėjui, pasakėčių komentarai ir klaidų atitaisymas.

Intarpai kitomis kalbomis vokiškame EP tekste, skirtingai negu traktatuose, reti, bet lietuviškų žodžių formų EP daugiausia apie PB yra apieo MP apie lietuviškų žodžių formų.

Atitinkamai ir mokslinis traktato pažinimas galimas dviem lygmenimis empiriniu ir teoriniu, o tyrimo rezultatai gali būti panaudoti tiek mokslo tiriamiesiems, tiek taikomiesiems darbams. Leksikologijos uždaviniu laikomas žodžių kaip kalbos sistemos ir kalbėjimo veiklos vienetų tyrimas: jų reikšmių, tarpusavio santykių, kilmės, raidos aiškinimas, žodžių santykių su juos vartojančios visuomenės poreikiais ir tikslais nustatymas Jakaitienė : 8; Lutzeier 7 8; Römer, Matzke : 2 7.

Pìrmosios lietuvių kalbos gramatikos nei leksikai, nei jos norminimui dėmesio faktiškai neskyrė. Šiek tiek duomenų galima rasti tik sintaksės skyriuose, kur rašoma apie žodžių junginius ir derinimą atkreipiant dėmesį į skirtumus nuo lotynų ir vokiečių kalbos, pateikiant iliustracinių pavyzdžių.

Žinoma, neverta tikėtis bent kiek nuoseklesnės sistemos ir Traumes rėminės konstrukcijos sąnario traktate, tačiau kai kurie jo vartojami terminai ir teiginiai liudija lingvistinės minties užuomazgas m. Šulcas buvo tik baigęs Karaliaučiaus universitetą, dar tik kandidatas į kunigus. Mörlinas buvo gerokai vyresnis, Gumbinėje išdirbęs 34 metus, parašęs bent porą traktatų apie lietuvių kalbos vartojimą ir skatinęs diskusijas kalbos klausimais.

Šio straipsnio tikslas nustatyti, kaip Perkūnas suvokė klausimus, kuriuos dabar tiria leksikologija. Tai dabartinės leksinės semantikos vienos iš traumes rėminės konstrukcijos sąnario šakų tyrimo objektas. Kritikuodamas EP pasakėčios Vilkas ir gervė moralo vertimą, kuriame gėdijamas tas, kuris nepadėkoja jį išgelbėjusiam žmogui plg.

Iſźlaikyts ſawo Iſźlaikytojui. Diaw s mane iſź tu Bedû iſźgane.

Acta Linguistica Lithuanica

Į savo komentarą Perkūnas įtraukė, jo nuomone, nevykusį išganytojo kildinimą iš išganyti, girdėtą iš vieno neįvardyto asmens. Kaip liudija to neįvardyto asmens duota jo sąsaja su iſźganam Piewas, žodį išganyti šis supratęs tik kaip leisti ganomiems gyvuliams išėsti, išminti javus, pievą plg. LKŽe s. Šiuos du žodžius vedinį išganytojis ir pamatinį žodį išganyti iš tiesų sieja dvipusis ryšys formalusis ir semantinisjie sudaro darybos opoziciją dėl terminų žr.

Jakaitienė 86 94tačiau vedinio reikšmė to asmens aiškinta remiantis tik viena pamatinio žodžio reikšme leisti ganomiems gyvuliams išėsti, išminti javus, pievąt. Lietuviai, pasak Perkūno, išganytoju vadina ir Dievą, ir žmogų, kuris juos išgelbėjo plg. Nors daiktavardžio išganytojis darybos reikšmė ta pati tas, kas išgano, tačiau jo leksinės reikšmės trys: pirmuoju atveju gyvulių ganytojas, išganantis pievas, antruoju išgelbėtojas, išvaduotojas žmogus ir išgelbėtojas, išvaduotojas Dievas.

gydymas savivaldybių sąnarių ašmenimis peties sąnario

Atitinkamai tai trys leksemos. Tas neįvardytasis asmuo ir Perkūnas pagrindine pamatinio žodžio reikšme laikė ne tą pačią reikšmę: pirmajam svarbesnė buvo tiesioginė istoriškai senesnė, žemdirbiškoji leisti ganomiems gyvuliams išėsti, išminti javus, pievąo antrajam perkeltinė antrinė, dvasinė išgelbėti, išvaduoti plg. Būtent pastarąją reikėtų laikyti šalutine, susiformavusia iš pagrindinės. Seniausiame vokiečių lietuvių kalbų žodyne Lex ir pirmajame spausdintame žodyne H išlaikytojis nepateikiamas, o C jis siejamas su išlaikymu maitinimu, prižiūrėjimu, saugojimu, gynimu.

Išlaikytojis C tepavartotas žodyno straipsnyje Erhalter 2xplg. Ißlaikytojis, jiô.

Возможно, присущий Хедрону дух иронической отрешенности производил на Элвина впечатление неявной насмешки над всеми его усилиями, даже когда тот, казалось, всеми силами старался помочь. Из-за этого, равно как и из-за собственного упрямства и независимости, Элвин колебался привлекать Шута иначе как в качестве последнего средства. Они договорились встретиться в небольшом круглом дворике недалеко от Зала Совета. В городе было много подобных уединенных местечек, часто расположенных вблизи оживленных артерий и одновременно полностью отрезанных от. Обычно туда можно было попасть только пешком, кружным путем; иногда они вообще размещались в центре умело задуманных лабиринтов, подчеркивавших их изоляцию.

Iślaikau, iau, ſu, ti. Pramaitinnu, Ißprowiu. Apginnu, gynau g ſu, ginti. Ißlaikau, kiau kyſu, kyti Ißluddiu, diau, dyſu, ti. Ißlaikau, kiau kyſu, Fülle ein Gomor davon, ʒubehalten auff eure Nachkom[m]en [ Ernehrer, Beſchirmer B ; Ernehrer. Papennėtojis, Ißlaikÿtojis B ir pan. Ar žodis išganytojis kėlė abejonių tik pasakėčių vertėjui ir tam neįvardytam asmeniui, ar ir kitiems kalbinės visuomenės nariams? Bet kokio žodžio, kaip sutartinio ženklo, reikšmė negali susidaryti be tikrovės objekto suvokimo, jo psichinio atitikmens žmonių sąmonėje.

Kai reikia įvardyti egzistuojantį objektą, sąmonėje fiksuojami esminiai jo požymiai, susidaromas tam tikras jo psichinis atitikmuo atspindys.

Jo Blankenburg - Rakasha (Official Music Video)

Tokį pat atitikmenį turi susidaryti ir kiti tos visuomenės nariai reikšmę nulemia to dalyko suvokimas visuomenės sąmonėje, bendras susitarimas Jakaitienė : 18, 46 Ar sąsaja tarp žodžio išganytojis žymiklio raiškos ir žyminio reikšmės visuomenės sąmonėje nebuvo tvirta?

Viename iš chronologiškai seniausių leksikografijos šaltinių rankraštiniame Lex išganytojis 2x duodamas kaip dviejų vokiškų žodžių atitikmuo: 1 Heiland 1x ; 2 Seeligmacher 1x. Panaši išganytojo 6x vartosena ir C: 1 Heiland atitikmuo Ißganytojis 5x ; 2 Seeligmacher Ißganytojis 1xplg. Ißganytojis, ô. Ißgánimas, ô. Sʒwentas, ô. Adverb: Heyligen.

На последних сотнях метров землю устилал ковер короткой, жесткой травы, ступать по которой было очень приятно. Когда показалась вершина, Хилвар вдруг энергично рванулся вверх по склону.

Sʒwencʒu, au, ſu, ti Heylſahm Iśganitingas, ô. Seelig machen.

Ißganau, niau, nyſu, nyti. Ißganytojis, jiô, M. Seelig Ißganitingas, ô.

 • Acta Linguistica Lithuanica - PDF Free Download
 • Интересно,-- протянул он,-- отдаешь ли ты себе отчет в том, на что покусился?.
 • Kenkia sąnario nykščiu
 • Journal articles: 'Optička koherentna tomografija' – Grafiati
 • В эту ночь Хилвар с Олвином уже не заснули и с первыми же лучами солнца свернули лагерь.

Seeligkeit Ißganimas, ô. H išganytojis 3x irgi yra tų pačių dviejų vokiškų žodžių atitikmuo: 1 Heiland 2x ; 2 Seeligmacher 2xplg. B išganytojis 3x taip pat dviejų vokiškų žodžių atitikmuo, tačiau vienas iš jų skiriasi nuo ankstesniųjų žodynų: 1 Heiland 2x ; 2 Erlöſer 1xplg.

Acta Linguistica Lithuanica

Ißgélbėtojis Judic 3,9. Ebr 2, Ißgelbėti Gen 48, Exod 6,6.

ką žydų sąnarių skauda

R išganytojis 6x yra jau trijų vokiškų žodžių atitikmuo: 1 Heiland 3x ; 2 Erlöſer 2x ; 3 Seeligmacher 1xplg. Ißganytojis, jo, m. Atpirktojis, jo, m.