Surbing kairės rankos. 3 pagrindinės priežastys kodėl blogai skamba akordai

Telšių apylinkėje jau buvo nutilę karo šūviai. Pakaušio srity yra žaizdų su kraujo išsiliejimu. Per tą laiką jokio riksmo kieme negirdėjau. Dalyvavo vietos visuomeniniame darbe.

Čia yra keletas paradinių pratybų judesių, kuriuos jums bus pavesta puikiai išmokti ir atlikti kaip grupę vieningai: Dėmesio - stovėkite tiesiai ir aukštai, o rankos - į šoną, o kulnai - liesti, surbing kairės rankos pirštai nukreipti 45 laipsnių kampu į kairę ir į dešinę.

Parado poilsis - stovėkite tiesiai, sukryžiavę rankas mažoje nugaros dalyje ir kojas, maždaug pečių plotyje. Priekis inicijuos posūkį tam tikroje vietoje, o likę grupės nariai pasuks toje pačioje vietoje, kai pasieks 90 laipsnių kampą. Gręžimo komandų sudėtis Gręžkite judesius su ginklais Dėmesio - atsistokite tiesiai ginklais arba be jųpaliesdami dešinės kojos išorę lygiagrečiai kelnių siūlei. Uosto ginklai - viena ranka perkelkite ginklą nuo žemės, kita ranka suimkite ginklą įstrižai per kūno priekį.

Dabartiniai ginklai - perkelkite ginklą į kūno centrą užpakaliu į apačią, o paleidimo bloką nukreipkite į laikiklį. Dešiniojo peties ginklai - perkelkite ginklus į dešinį petį, laikydami ginklą tik dešine ranka prie ginklo užpakalio. Kairiojo peties ginklai - perkelkite ginklus į kairį petį, laikydami ginklą tik kairę ranką prie ginklo užpakalio. Savaitgalį oro temperatūra Klaipėdoje siekė iki 26 laipsnių, o vandens — 21 laipsnių šilumos, tad, anot pašnekovo, laiką pajūryje leido tūkstančiai žmonių.

Nemenkai daliai draudimo maudyti nepaisiusių žmonių gelbėtojai padėjo grįžti į krantą. Šį savaitgalį uostamiesčio paplūdimiuose skendusiųjų išvengti pavyko.

Jau tampa bloga tradicija tai, kad tėvai paplūdimiuose per daug aplaidžiai vertina vaikų linksmybes pajūryje. Sulaukę gelbėtojų įspėjimo pasirūpinti savo vaikų saugumu tėvai dažnai reiškia susierzinimą.

Although ideology, trends and scope changed, but gelis aktyvistas sąnarių kaina extermination of the Lithuanian population this time the Jews in the first place continued.

Išgyvenimo istorijos. Užpulta ryklio

For the meantime, the main surviving organiser and executor of the killings, Petras Raslanas, charged with war crimes and crimes against humanity, evades justice by hiding in Balashicha town, Moscow Region, Russia. Based on the documents in the Lithuanian archives, the Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania is soon to publish a book on the tragedy in Rainiai to commemorate the anniversary of the execution.

Padaubietis, first published in Pittsburgh USA in and containing witness and records that have still retained their value. Darbštūs ir gabūs lietuviai sukūrė daug Grožio, Tiesos ir Gėrio vertybių. Raudonasis priešas atėjęs visa tai sunaikino, paženklindamas mūsų tėvynę liūdesiu, didžiom aukom ir kančia. Jie atėjo su kankinimo įrankiais, baisesniais už senovės barbarų, sėdami visur terorą ir mirtį. Motinų ir kūdikių širdys plyšo iš skausmo, matant kruvinas nekaltų žmonių, savo tėvų ir brolių skerdynes.

Čia aprašoma baisioji skerdynių naktis Telšiuose, kur komunistai įsiutusiu žvėriškumu ir negirdėtu žiaurumu nukankino mūsų brolius lietuvius. Tepalieka amžiams užrašyta surbing kairės rankos skausmo istorija, težino visas pasaulis komunistų žiaurumą.

Lietuva nemirs, ji vėl prisikels surbing kairės rankos gyvuos, eidama šviesos ir tiesos keliu. Tėvas Barnabas Mikalauskas, O. Jai teko išgyventi daug didingų, bet karčių ir sunkių valandų.

Lietuva, kitados buvusi didelė ir galinga valstybė ir vaidinusi svarbų vaidmenį Europos gyvenime, pateko į pietų ir rytų slavų pinkles ir turėjo vesti ilgas ir kruvinas kovas prieš žiaurųjį vakarų kaimyną—vokietį. Tada ji prarado ne tik savo nepriklausomybę, bet turėjo labai daug pavojų ir savo tautinei egzistencijai.

Dėl savo sūnų atsparumo ir jų didelio pasiaukojimo Lietuva ne tik išliko kaip tauta, bet buvo atkurta ir sava valstybė. Tačiau pavojai neišnyko. Vietoje caro imperializmo, griuvus jo imperijai, šlykščiausiomis teroro ir melo priemonėmis įsigalėjo raudonasis ir nuožmusis bolševizmas.

Per 20 su viršum metų nepriklausomo gyvenimo mes kūrėme ir tikejome ateitim, priemonė stiprinti bendrus atsiliepimus stebinančią pažangą. Vėliau, įsigalėjus rudajam germanų budeliui ir kilus antrajam pasauliniui karui, mūsų tautai teko pakelti niekad pasaulyje negirdėtų ir skaudžių bandymo dienų. Atėję nuožmieji bolševikai, išpiešė mūsų krauju pirktą ir Dievo mums duotą Nepriklausomybę, ir mes praradome savo brangiausią turtą—laisvę.

Bolševikai, skelbdami savo komunistinius šūkius ir taikindami juos praktikoje, išardė mūsų klestėjusį ūkį ir sutrukdė visokią tautos pažangą.

surbing kairės rankos

Religijai ir lietuvybei paskelbė neronišką kovą. Per vienerius pirmosios okupacijos metus bolševikai Lietuvoje išžudė apie 5, mūsų tauriausių tautiečių, 12, pūdė ir dvasino badu kalėjimuose, nemažiau 45, išvežė nežinomam likimui surbing kairės rankos tolimąjį ir šaltąjį Sibirą.

Tačiau, šios bolševikų okupacijos pats tragiškiausias įvykis, be abejojimo, bus tas, kurį turėjo išgyventi Telšių kalėjimo politiniai kaliniai, nukankinti žiauriausiu surbing kairės rankos iš birželio 24 į 25 dienos naktį, metais, Rainių miškely, apie 4 kilometrai nuo Telšių.

Čia pasireiškė neaprašomas bolševikų sadizmas su visišku žmogaus išsigimimu bei sužvėrėjimu. Tokių kankinimo būdų buvome girdėję vieną ar kitą atskirai, bet čia, Rainių miškely, jie visi buvo pavartoti iš karto ir pačiomis aštriausiomis formomis.

Rainių miškelio tragedija amžiams liks vienu šiurpiausiu momentu lietuvių tautos istorijoj. Ji per amžius bylos pasauliui apie lietuvių tautos didvyriškas kovas dėl laisvės ir religijos. Šioje tragedijoje dalyvauja visos mūsų tautos įvairių sluoksnių žmonės be amžiaus, išsilavinimo ir profesijos skirtumo.

Čia baisia mirtimi mirė darbininkas, ūkininkas, rudens gydymas sąnarių ir idealistas jaunuolis moksleivis. Visi jie kovojo dėl tikėjimo ir tėvynės idealų, ir visi jie buvo bolševikų žiaurios rankos surinkti į Teisių kalėjimą ir tapo jų sadizmo aukomis, pelnydami nemirštamą kankinio vainiką ir lietuvių tautos didvyrių vardą. Čia aprašomi faktai yra paremti buvusių kalėjimo tarnautojų ir tuo metu kalėjime sėdėjusių ne politinių kalinių liudijimais, medicinos gydytojų protokolo nuorašais, iš kurių skaitytojas galės pats susidaryti vaizdą tų baisių įvykių ir tų kančių, kokias turėjo iškentėti šie nekalti žmonės, vien dėl to, kad mylėjo savo Tėvynę, buvo tikintys ir nenorėjo paklusti bolševikų melui ir apgavystei.

Be to, kiekvienas supras, kokį baisų ir dangaus keršto šaukiantį nusikaltimą bolševikai yra padarę Lietuvoje, Rainių miškelyje. To troško ir Telšių kalėjimo kaliniai. Birželio mėn. Įvairūs daliniai keliavo įvairiomis kryptimis ir sausakimšai užpildė gatves. Birželio 24 d. Pro kalėjimą buvo sustabdytas judėjimas, o pats kalėjimas buvo apstatytas kulkosvaidžiais.

Kalėjime buvo sudaryti politinių kalinių sąrašai ir nutarta juos likviduoti. Dienos metu Rainių miškely buvo iškastos keturios duobės, naktį iš 24 į 25 d. Mums besikalbant atvažiavo sunkvežimis su rusų kareiviais. Iš mašinos išlipęs čekistas karininkas paklausė, kas mes esame. Paaiškinome, kad esame kalėjimo tarnautojai. Gutmanas paklausė, ką reikia daryti su kalėjimu? Tas karininkas pažadėjo padaryti tvarką. Priėjęs prie kalėjimo, karininkas įsakė stabdyti pravažiuojančias tuščias mašinas.

Kareiviai sustabdė tris mašinas. Viena iš jų buvo tuščia, o kitos su kroviniais. Tas pats karininkas liepė, kad į raštinę susirinktų visi prižiūrėtojai.

Karininkas nieko nesakė, tik visą laiką kalbėjo su Gutmanu. Ką kalbėjo—nežinau, nors rusiškai šiek tiek suprantu. Vienas rusų karys kažką pasakė Gutmanui, ir šis liepė man eiti parodyti kalėjimo rūsį, kuris yra už kalėjimo virtuvės.

Aš parodžiau. Rusų karys, pasižiūrėjęs į tą rūsį, pakraipė galvą, ir aš supratau, kad rūsys yra permažas politiniams kaliniams sušaudyti. Grįžus į raštinę, kažkuris karys paklausė, kas turi iš raštinės esančius ginklus.

Aš turėjau ir pakėliau ranką. Ginklų iš turinčiųjų nepaėmė. Išeidamas garnizono viršininku pasivadinęs karininkas, berods, majoras, įsakė, kad nieko iš raštinės neišleistų. Tai buvo apie val. Garnizono viršininkas pareiškė, kad nereikalingi prižiūrėtojai iš raštinės gali išeiti. Raštinėje likau aš, Gutmanas, Selenis ir Vaitkus.

Rusų kariai, susėdę prie bylų, pradėjo jas skirstyti pagal nusikaitimo straipsnius. Skirstė į dvi grupes.

Conorui McGregorui atlikti operaciją, kai lūžo apatinė kairė

Kiek supratau, 43 kalinius išskyrė sušaudyti, o kitus paleisti ar išvežti. Tų 43 kalinių sąrašą dariau aš ir Gutmanas.

surbing kairės rankos

Kariai, paėmę sąrašą, išėjo. Išeidamas garnizono viršininkas savo vietoje paliko kažkokį kapitoną iš NKVD. Tasai kapitonas klausė Gutmaną, ar yra kalėjime kastuvų. Sandėlininkas pranešė, jog čia kastuvų nėra, o esą tik Siraičių dvare. Mašinų stovinčių nebuvo.

Apie val. Apie 22 val. Aš išėjau į koridorių ir mačiau, kad iš kiemo pro mane raštinės koridoriaus link nuėjo rusas saugumo tarnautojas Galkin ir rankose laikė virveles. Aš koridoriuje prie lango prabuvau daugiau kaip valandą. Man esant, visą laiką girdėjau kalinių vedimą ir klumpių tarškėjimą. Kaliniai buvo vedami užpakaly surištom rankom ir užpakaly galvų buvo matyti balti raiščiai. Kalinius vedė pavieniui. Kalinius kareiviai keldavo į mašiną ir pastumdavo. Kalinių prikrovė tris mašinas.

Vieną prikrovus pavažiuodavo ir privažiuodavo kita. Į prikrautas mašinas sulipdavo rusų kareiviai. Kaliniai sunkvežimiuose buvo ne sustatomi, o suguldomi ant kits kito. Ar vedami kaliniai buvo skaudžiai mušami—nežinau, bet eidavo patys, vedami dviejų rusų kareivių. Tai buvo apie 24 val. Jie atsidarė kameros duris, berods, tosios, išvedė nesurištą vieną kalinį, kurio nepažinau, ir nusivedė žemyn. Aš tuo tarpu nuėjau link ambulatorijos, kurioje kas tai buvo.

Kas buvo—nežinau, nes buvo tamsu. Kai pravedė pro koridoriaus duris, aš priėjau prie būstinės lango. Būstinėje buvo silpna žvakės šviesa, elektra nedegė. Tuo metu būstinėje buvo enkavedistai Roslanas ir Galkinas iš saugumo. Prieš juos sėdėjo du ar trys nepažįstami kareiviai. Prie durų mačiau atvestą kalinį. Jo nepažinau.

Pro langą žiūrėti man niekas netrukdė, nes su manim žiūrėjo ir rusų sargybiniai, kurie stovėjo kieme. Man pasitraukus nuo lango, surbing kairės rankos išvedė, berods, tą patį kalinį, kurį mačiau pro langą sargybos būstinėj. Pastebėjau, kad kalinio rankos buvo surištos ir burna užrišta kokiu tai baltu audeklu.

Kalinys nei šaukė, nei verkė. Jį vedė du sargybiniai, paėmę už abiejų rankų, į stovinčią mašiną, kuri stovėjo prie kalėjimo kiemo vartų. Sargybiniai kalinį įkėlė į mašiną ir stumdami paguldė. Po to į sargybos būstinę įvedė kalinį Jakelį. Jį klausinėjo, už ką nuteistas, ir ar prisipažįsta kaltu. Ką jis atsakė, aš negirdėjau. Jam tuo metu surišo rankas.

Tuo metu aš vėl pasitraukiau nuo lango ir priėjau prie durų, pro kurias Jakelį užrišta burna ir rankomis išvedė prie sunkvežimio ir pastūmė į sunkvežimį. Sunkvežimy buvo, berods, trys rusai sargybiniai, kurie kilnojo kalinius į mašiną. Kurie spardėsi ar priešinosi, tuos mušdavo kumštimis, nes šautuvų prie jų nemačiau. Juos vedė vieną po kito. Man bestovint, į tą sunkvežimį suguldė apie 15 kalinių. Visi jie buvo surištomis rankomis.

Vieni buvo vienmarškiniai, kiti su švarkais; visi be kepurių. Su paltais nei vieno kalinio nemaniau. Išsyk kai kuriuos kalinius surbing kairės rankos ir stumdavo į sunkvežimius, o vėliau iš kur tai prie mašinų pastatė suolą, ant kurio kaliniai palipę buvo įstumiami į sunkvežimį.

Ten kareiviai juos visaip sukindavo. Mačiau, kad, įstūmus į mašiną, dviem kaliniam numovė batus. Išėjęs rusų kapitonas Jermolajev įsakė man prie sunkvežimio atmiešti keletą paltų ir paklodžių. Ką aš ir padariau. Kareiviai, buvę sunkvežimyje, paėmė tuos rūbus ir apdengė vežamus kalinius. Vedė iš pirmojo aukšto koridoriaus. Vedė rusai ta pačia tvarka, surištomis rankomis ir užrišta burna.

Tas kalinių į paskutinį sunkvežimį vedimas truko apie pusvalandį. Aš visą laiką buvau prie virtuvės laiptelių. Paskutinius kalinius vedant, kaliniai pradėjo šaukti pilnu balsu, matyt, burnos atsirišo. Tai darė jau suguldyti į mašinas. Tada iš koridoriaus išlėkė čekistas Galkinas ir nubėgęs prie mašinos pradėjo keikti, grąsindamas sušaudysiąs ir, paėmęs iš kareivių šautuvą, kalinius sunkvežimyje pradėjo mušti šautuvo buože.

Kaliniai nutilo, bet buvo girdėti sunkus alsavimas. Rūbų kaliniams apkloti nereikėjo nešti, nes mašina buvo dengta. Nuėjęs prie kalėjimo kampo, pamačiau, kad gatvėje buvo ir daugiau mašinų—sunkvežimių Iš mašinos pasigirdo vienas kitas riksmas ir už kokių minučių jos nuvažiavo. Čia mums buvo pasakyta niekur nepasišalinti. Apie 18 valandą karininkas užsirašė mano pavardę ir liepė eiti į sargybos būstinę, drauge su raštinėj buvusiu Heimanu. Greitai po to užėjo tas pats karininkas ir įsakė man, Heimanui ir aštuoniems rusų kareiviams eiti į sunkvežimį.

Įsėdę nuvykome į mišką, ant Luokės kelio. Važiuodami vežėmės 10 kastuvų. Nuvykę į mišką, kuris nuo Telšių yra apie 4 kilometrai, radome tris nevisai iškastas duobes, šalyje stovėjo užmaskuotas tankas ir nuo duobių apie 30 metrų stovėjo suverstos mašinos motorai. Kartu atvykę rusų karininkai įsakė tas tris duobes pagilinti. Kasėme: aš, Heimanas ir tie aštuoni kareiviai.

Surbing kairės rankos to atsigulėme ant žemės ir išgulėjome apie valandas. Paskui visi pėsti grįžome atgal į kalėjimą. Mums būnant prie tų duobių, iš Telšių kalėjimo kalinių atvežę nebuvo. Kuriam reikalui tas duobes kasėm, nežinojom. Kai grįžau, kalėjiman, kaliniai jau buvo išvežti. Daug sunkvežimių stovėjo Respublikos gatvėje, prie kalėjimo.

Būstinėje radau šiurpų vaizdą.

Išlikę pagrindiniai oro pajėgų mokymai

Čia buvo be jokios tvarkos priversta kalinių drabužių ir apavo. Iš čia greitai nubėgau į virtuvę, nes ten buvo padėtas surbing kairės rankos portfelis. Ten dar labiau radau visą suverstą ir pilną virtuvę visokių drabužių. Iš virtuvės per kalėjimą išėjau į gatvę. Surbing kairės rankos buvo didelis kariuomenės judėjimas.

Čia radau beveik visus prižiūrėtojus. Prie mūsų prisidėjo du milicininkai ir du rusų karininkai Jie įsakė nuo jų neatsilikti ir skubiai eiti paskui juos. Apie du kilometrus paėjus vieškeliu, rusų karininkai sustabdė vieną pravažiuojantį sunkvežimį, į kurį liepė ir mums sėstis.

Mašina mus nuvežė į Tryškių mišką už miesto ir išlaipino. Einant pastebėjau, kad Vaitkaus kelnės ir batai buvo aptaškyti krauju. Einant Kabaila man papasakojo, kad Vaitkus ir Heimanas buvo prie politinių kalinių žudymo. Taip pat Vaitkus kalėjimo būstinėje antradienio vakare užrišinėjo politiniams kaliniams burnas ir rišo jiems rankas. Mūsų gelis viduje sąnario artrozės su pradžioje lietuviškai, o vėliau rusiškai buvo įsakyta uždaryti langus ir nežiūrėti pro juos.

Tą dieną iš prižiūrėtojų mačiau tik Vaitkų. Tos dienos pavakary, eidama į ruošą, pamačiau, kad daugumas prižiūrėtojų, rusų sargybinių prižiūrimi, sėdėjo ant virtuvės laiptų. Tada supratau, kad buvusieji kalėjimo prižiūrėtojai buvo suimti. Apie valandą po pietų Vaitkus drauge su aršiu komunistu gydytoju Gutmanu, vaikštinėjo po kameras ir rankiojo visus politinius kalinius į 7-tą kamerą.

Po vakarienės, apie valandą, mums buvo vėl griežtai įsakyta nelaikyti atidaro lango, nežiūrėti pro jį, nes priešingai bus šaunama. Mes šį įsakymą pildėme. Kaliniai pavieniui pavardėmis buvo šaukiami iš 7-tos kameros ir vedami laiptais žemyn. Vieno kalinio vedimas truko apie penkias minutes ir iš viso juos vesta apie keletą valandų. Kur jūs mus vedat? Nei vienas iš mūsų tuo tarpu pro langą nežiūrėjo. Kalinėms aprimus, po valandos atsikėliau, pravėriau truputį langą ir pro plyšį pamačiau, kad kieme stovi dviejose eilėse išrikiuoti rusų kareiviai.

Prie atidarų vartų stovėjo sunkvežimis, iš viršaus pridengtas eglaitėms ir užpakaly nuleistu uždaru. Mačiau, kad pro rusų kareivių gretas buvo atvarytas vienas kalinys, kuris turėjo raištį ant burnos.

Prie sunkvežimio buvo pristatyta lyg kėdukė, ant kurios pasistojo kalinys ir palindo po eglaičių į vežimą. Po kelių minučių buvo atvarytas antras kalinys, kuris taip pat įlindo į sunkvežimį. Per tą laiką jokio riksmo kieme negirdėjau. Matydama, kad rusų sargybinis vidury kiemo stovi atkišęs šautuvą į mano langą, pabūgau, pridariau langą ir atsiguliau. Jie kalbėjo tarp savęs rusiškai. Iš 5-sios kameros 9 kalinius perkėlė į 7-tą kamerą, o 3 gimnazistus — į 7-tą kamerą. Visi jie buvo politiniai. Tuoj pat atvedė iš apačioj esančių kamerų, greičiausiai iš 2-tos, į 7-tą, 9-tą ir tą kameras.

Tas vedžiojimas tęsėsi apie valandą laiko. Eidami kaliniai nešaukė, buvo ramu. Kieme stovėjo rusų sargyba ir neleido prie lango prisiartinti. Pirmą iššaukė Korzą, ir tas paklausė, ar imti valgį ir rūbus? Vaitkus pasakė, kad viską nuosavą pasiimti. Kuomet kameros duris kas tai iš vyrų išlaužė, mūsų kameros kalinės išėjome į laisvę.

parduotuvė

Kalėjimas buvo tuščias ir jokie tarnautojo ar rusų prižiūrėtojo nebuvo matyti. Birželio 22 surbing kairės rankos. Nuo tos dienos kalėjime buvome laikomi be maisto. Palaukėme iki 10 valandai.

Pro langą matėme, kaip atvažiavo viena rusų mašina, pilna ginkluotų kareivių. Mašina prie kalėjimo buvo sustabdyta kalėjimo gydytojo Gutmano. Jis ilgai kalbėjo su rusų karininku ir buvo girdėti, jog jis prašė duoti daugiau nurodymų, ką daryti su kalėjimu, nes kompartijos ir NKVD valdininkų nebesą. Pats gydytojas buvo pasiruošęs bėgti.

Rusai sustojo, išlipo iš mašinos, apsupo kalėjimą ir pastatė sargybą. Sargybai buvo įsakyta sustabdyti judėjimą pro kalėjimą. Bolševikų nukankintieji birželio 25 d. Įsakymas buvo įvykdytas. Tada įėjo Vaitkus su vienu rusu. Vaitkus laikė rankoje du pistoletu, o rusas lengvąjį kulkosvaidį. Patikrinimo nesulaukę, sugulėme. Maždaug po valandos laiko pasigirdo baisus bildėjimas.

Kadangi bildesys nesiliovė, buvo įjungta trijų sunkvežimių motorai ir trys traktoriai. Netrukus apačioje pasigirdo skaudūs vaitojimai ir aikčiojimai. Žmonės gelbėkite! Po kelių minučių Vaitkaus buvo iškviestas tardomas politinis kalinys Jocius iš Luokės.

Jocius paklausė Vaitkų, ar reikia pasiimti visus savo daiktus? Vaitkus atsakė, kad užsivilkti tik viršutinius baltinius. Vaitkus kalinius iš kameros kvietė labai švelniai.

Conorui McGregorui atlikti operaciją, kai lūžo apatinė kairė koja

Iš jo kalbos neatrodė, kad tą vakarą įvyktų žudymas. Matyt, jis tai darė, kad kalinių tarpe nesukeltų panikos. Tačiau kiti kaliniai suprato, kad žudymas vyksta. Buvo girdėti ir baisiai žiaurūs keiksmai.

Mašinoms nuvažiavus, pasidarė tylu.

Užsakymai tvarkomi laiku, kai mokėjimo tikrinimo. Mes tik laivas patvirtino, kad adresai. Vaizdai rodomi ne faktinio prekės ir jūsų nuoroda tik. Tranzito laikas gali skirtis, ypač per atostogų sezoną. Jei negavote orderafter 30 dienų nuo mokėjimo, prašome susisiekti su mumis.

Telšių apylinkėje jau buvo nutilę karo šūviai. Nuėjau pažiūrėti, kas dedasi Telšių miesto ugniagesių komandoje.

Kaip Kaituoti: Waterstart Susipažinkite 2017

Auto radau mieste. Jame sėdėjo traktorių stoties vedėjas. Jis pradėjo aiškinti, kad automobiliui trūksta žvakės, kurią galima gauti traktorių stotyje. Aš įsėdau prie jo ir nuvažiavau į Rainių dvaro traktorių stotį. Apie tai pranešiau Telšių policijos vadui. Man davė pistoletą ir liepė pačiam tvarkytis. Birželio 28 d. Tačiau nuėjus, nebuvo kuo šiuos sargybinius pakeisti ir nutariau palikti tuos pačius, kol gausiu arklius priekabai parvežti.

Miške pamačiau du vyrus kurie iš vienos mašinos leido benziną. Patikrinus pasus, pasirodė, kad jie broliai iš netolimos apylinkės. Taip pat pamatėme sukastas žemes, kurios buvo dalinai samanomis užmaskuotos, tačiau aiškiai buvo matomos kasimo žymės. Spėjome, kad gal būti pakasti ginklai arba stambesnės mašinų dalys. Sargybiniui buvo įsakyta atkasti vieną duobę ir, pakasus 30 cm.

Padaviau peilį.

Nuo vaikystės domėjosi sportu. Tačiau viskas pasikeitė, kai būdamas 14 m. Tą dieną jis pasakė savo treneriui, kad futbolo nebelankys ir taps gitaristu… Muzikinė karjera Radikalūs gyvenimo pokyčiai nebuvo tik paaugliška užgaida.

Perplovus drabužius, pasirodė mėlyna vyro krūtinė. Nutarėme, kad kariškis negali būti, nes, kariškius laidojant, niekas neišrengia, o čia buvo matyti mėlynos spalvos baltiniai. Įsakiau ištraukti. Ištraukus, pamatėme baisų vaizdą. Duobėje buvo be skaičiaus kojų, galvų, rankų. Policijos vadas įsakė lavonus iškasti.

surbing kairės rankos

Taip pat ir kitas duobes surbing kairės rankos cm. Tada jau buvo aišku, kad tai kalėjime sėdėję vyrai. Duobėse gulėjo baisiai sužaloti lavonai. Jie buvo atkasami ir guldomi eilėmis ant žemės.

Jų galvos buvo sudaužytos, rankos suraišiotos užpakaly, kūnai subadyti ir juodomis dėmėmis padengti. Reikia manyti, kad rasti kopūstai buvo panaudoti sutinimui rankų ir kojų. Žiaurumas buvo didžiausias. Tai buvo metais, birželio 28 d. Iki vakaro buvo atkastos visos duobės, kuriose rasta 73 lavonai. Kaip VYKO pats kankinimas žinių neturime. Visi kankintojai yra pabėgę, visi kankinamieji — mirę. Tačiau, matydami kankinių kūnus, galima maž daug suprasti ir įsivaizduoti, kokias baisiausias kančias mūsų kankiniams teko išgyventi ir kokiu nuo amžių negirdėtu žiaurumu bolševikai juos nukankino.

Motinos negalėjo atpažinti savo vaikų, žmonos vyrų, broliai ir seserys savo brolių, nes taip sunaikinti ir iškoneveikti buvo kankinių kūnai. Atsitiko, kad moterys apraudojo ne savo vyrus už savus, juos palaidojo, išgyveno jūras kančių, o jų vyrai, buvę išvežti į kitus kalėjimus, po kiek laiko išsilaisvinę, grįžo namo sveiki ir gyvi.

surbing kairės rankos

Iš 73 lavonų galima buvo atpažinti tik 27 ir tai dažniausiai iš drabužių arba kitokių žymių. Todėl jį paduodame ištisai. Neatpažintas lavonas. Epitelis oda lupasi.

surbing kairės rankos

Kairė koja iki blauzdos sumušta. Krūtinė sumušta. Sprandas sumuštas. Galvos oda nulupta, kraujas išsiliejęs. Dešinys skruostas ir smilkinys sumušti.

Kaktikaulyje virš antakio 2 cm. Kraujas išsiliejęs. Pilvo ir krūtinės sumušimo žymės. Ant kairės kojos žemiau sąnario smūgio žaizda, kraujas išsiliejęs. Abi rankos užpakaly surištos. Viso galvos kiaušo siūlės sutrūkusios, trūkimai pusiau ovalinės formos, zonduojant žaizdų gilumą matuojant matyklis laisvai eina per visą kaukolę, smegenys sumaišyti. Paakiuose mėlynės. Visas galvos kiaušas sutriuškintas, deformuotas.

Iš galvos dešinės pusės, tarp kaktikaulio ir smilkinio kaulų yra nelygiais kraštais žaizda. Iš nosies ištekėjęs kraujas. Oda nulupta. Smegenys ištryškę. Ties dešiniu lūpų sujungimu yra durtos dvi žaizdos, 10 surbing kairės rankos.

Apatinis žandikaulis sutriuškintas. Šone iš dešinės pusės po ranka yra mušimo žymės. Lyties organai sumušti, kraujas išsiliejęs. Rankų galūnės nušutintos ir nu brūžuotos. Lavono dėmės stipriai išreikštos. Lavondėmės stipriai išreikštos visame kūne, lupasi ir maceruojasi šunta abiejų kojų sumušimo žymės. Lyties organas sumuštas, kraujas išsiliejęs, mašna pilna kraujų.

Ant varpos galo sumušimo žymės. Smakras priverstas prie kaklo, pažabotas raiščiu, liežuvis iškištas, apatinis žandikaulis nuverstas žemyn, kairioji akis atdara. Tarp viršukaulio, pakauškaulio ir smilkinio kaulo yra aštriais nelygiais kraštais žaizda, 9 cm. Smegenys bėga. Lavondėmės apatinėse kūno ir galvos dalyse stipriai išreikštos. Pilvas, kojos ir lyties organai sumušti, kraujo išsiliejimas.

Dešinės kojos pirštai kruvini, pado vidurys perdurtas iki kaulo, žaizda 1. Kaklas parištas audekliniu raiščiu, galva kiaura, kakta iš dešinės pusės įmušta—įdubus, galvos kaulai sutriuškinti, skylė cm. Gydymas klubo sąnario dėmės aštriai išreikštos su puvimo žymėmis. Pažabotas audekliniu raiščiu, tarp surbing kairės rankos ir smilkinio yra aštriais nelygiais kraštais cm.

Visi smegenys sumaišyti. Rankos surištos užpakaly, lyties organai sumušti su kraujo žymėmis. Lavondėmės ir puvimo žymės stipriai išreikštos. Kiaušo ir veide kaulai sumušti ir deformuoti. Kairė akis išdurta, akies duobė tuščia. Kiaušo kaulai suskilę. Žaizda durta nuo vidurinio akies kampo statmenai į viršų, Įvairaus dydžio sumušimai ant liemens ir apatinių galūnių pilvo srityje, kairėje krūtinės pusėje puvimo žymės.

Visa kaukuolė deformuota, dešinėje kiaušo pusėje skylė Smegenys išbėgę. Viso kūno oda išreikšta lavondėmėmis ir puvimo žymėmis.

  • Įrodymai kaip ant delno: vaizdo įraše — uostamiesčio gelbėtojų bandymas iš pavojingos jūros iškrapštyti bebaimį poilsiautoją Radvilė Rumšienė, LRT.
  • Gydymas nuo skausmo į peties sąnario
  • Ranka Orientacija: Abiem Rankomis Savybės: Ergonomiškas Rašiklis Pelės: skatina sveiką neutralus "rankos paspaudimas" riešo ir rankos pozicijas, sklandžiau judėti ir mažiau, apskritai didelis krūvis.
  • VISKAS APIE GRĄŽTĄ IR ŽYGĮ AFBMT - ŠVIETIMAS -
  • Trauma sąnarių palmių gydymas